Kallelse till föreningsstämma 2011

Styrelsen kallar härmed samtliga medlemmar i Brf Sjöstaden 3 till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 26 maj 2011 kl. 18.30 på hotell Park Inn, Midskeppsgatan 6 i Hammarby Sjöstad.

 Dagordning

 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).
 2. Val av ordförande på stämman.
 3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare.
 4. Fastställande av dagordningen.
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.
 6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
 8. Föredragning av revisionsberättelsen.
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning.
 12. Beslut om arvoden.
 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 14. Val av revisor och suppleanter.
 15. Val av valberedning
 16. Övriga ärenden som enligt stadgarna ska anges i kallelsen
 17. 16 a. Stadgeändring – avseende förbud för att förvara giftiga djur i föreningens fastighet.

 Förslag att införa följande paragraf i föreningens stadgar:

 29 B §

 Vid hållande av husdjur skall bostadsrättshavaren följa de kommunala reglerna som innebär att djurägare är skyldiga att hålla husdjur på så sätt att de inte orsakar olägenhet för omkringboende. 

Pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur samt ormar, reptiler, skorpioner, spindlar eller andra liknande arter är förbjudna i föreningen även om tillstånd erhålls från miljöförvaltningen.

 16b. Styrelsen föreslår att förfallodagen för månadsavgiften flyttas fram till den 28:e i varje månad istället för den sista dagen i månaden. Därmed förbättras likviditetsflödet.

 17.  Mötet avslutas

 Kallelse till extrastämma  

Styrelsen kallar till extrastämma den 9 juni i föreningslokalen Gula rummet, Hammarby allé 67, kl 18.30.

Dagordning

Fastställande av förslaget till stadgeändring enligt kallelsen till ordinarie föreningsstämma den 26 maj 2011 som framgår av punkt 16 b. Inga andra ärenden.

No comments yet.

Lämna ett svar