Trivsel och regler

Ordningsregler för Brf Sjöstaden 3

För allas trivsel ska det vara nattro i fastigheten från klockan 22.00-08.00. Det betyder att TV, radio och stereo används så att du inte stör andra. Du ska också tänka på att fönster och balkongdörrar ska vara stängda. Tänk också på att inte använda maskiner av olika slag typ borrmaskiner på kvällen och på morgonen. Försök att förlägga tiden för borrning mm under dagtid i möjligaste mån.

 1. Bostadsrättsinnehavaren ska vara aktsam om och väl vårda såväl egen lägenhet som föreningens egendom i övrigt
 2. Om det i lägenheten uppstår en sådan skada att dess avhjälpande ej kan uppskjutas skall jourfirman eller styrelsen omedelbart underrättas härom.
 3. I lägenheten får inte utföras sådant arbete som kan störa övriga bostadsrättsinnehavare eller bedrivas yrkes- eller affärsverksamhet utan styrelsens medgivande.
 4. Sopor och dylikt ska sorteras och vara väl inslagna och läggas på därför avsedd plats.
 5. Uppställning av cyklar, barnvagnar mm skall ställas i därför avsedda utrymmen eller i lägenheten.
 6. Gemensamma utrymmen såsom trapphus, tvättstuga mm skall ur brand- och säkerhetssynpunkt samt för utryckningspersonal hållas fria. I gemensamma utrymmen gäller rökförbud. Cigarettfimpar/snusdosor, skräp o. dyl. får inte kastas i gemensamma utrymmen eller på gården
 7. Den som har husdjur i sin lägenhet skall se till att de ej för oljud, förorenar eller skadar föreningens eller annan enskild medlems egendom.
 8. Det är inte tillåtet att hysa ormar, skorpioner, spindlar eller andra liknande arter. Och absolut förbjudet att hysa giftiga arter av desamma eller andra reptiler.
 9. Enligt Tillsynslagen så ska du ha ansvar och uppsikt över din katt alt hund. Katter får inte vara lösa i vår förening. Det händer att de förorenar i sandlådan och även gör sina behov i trappuppgångar.

Mark i anslutning till huset, uteplats, sköts av respektive bostadsrättsinnehavare. Balkongen skottas vid behov. Mattor piskas på angiven plats. Blomlådor ska hängas på insidan av räcket.

 1. Endast el- och gasolgrill är tillåtet på uteplats/balkong. Dessa får endast användas så att obehag inte uppstår för omkringboende. Grillning på gård får endast ske på anvisad plats om sådan finns. Medlem är ansvarig för skada orsakad på grund av slarv eller ovarsamhet.
 2. Skyltning genom anslag på husets ytterväggar får inte verkställas utan styrelsens särskilda tillstånd. Betr. uppsättande av markiser, inglasning av balkong erfordras styrelsens särskilda tillstånd. Egen parabol får inte uppsättas på föreningens hus eller övriga egendom såsom balkong mm.
 3. Bostadsrättsinnehavaren skall rätta sig efter övriga särskilda föreskrifter som utfärdats av styrelsen för gemensamhetsmark, biluppställningsplatser, kabel-tv-anläggning, soprum och övriga gemensamma yttre och inre anläggningar.
 4. Vi ska vara rädda och aktsamma om vår fina innegård och inte utsätta den för onödigt slitage. Det är absolut förbjudet att t ex åka skate på trappor, ramper mm och dessutom inte heller tillåtet att sparka fotboll på gräsmattan. Annan skadegörelse anmäls direkt – vi har nolltolerans i föreningen.

För ovanstående ordningsregler gäller att:

 • De är komplement till lagar och stadgar
 • Överträdelse kan medföra förverkande av nyttjanderätt av lägenhet som innehas med bostadsrätt
 • Styrelsen beslutar om och antar ordningsregler
 • Grundläggande respekt och hänsyn skall visas grannar emellan
 • Ovanstående föreskrifter ska iakttas av bostadsrättsinnehavarens husfolk och gäster eller de som av denne inrymts i lägenheten.

Med stöd av 7 kap i bostadsrättslagen och föreningens stadgar har styrelsen utfårdat följande ordningsregler (dessa kan givetvis kompletteras eller ändras genom nytt styrelsebeslut).

Solna,

2007-10-24

BRF SJÖSTADEN 3 STYRELSEN