Styrelsen

Föreningens styrelse tillsätts på årsmötet som hålls i maj varje år. De flesta ledamöter väljs på ett år men för att få kontinuitet i arbetet väljs även några på två år. Alla ledamöter bor i föreningen och styrelsen har i genomsnitt ett möte i månaden. 

För att underlätta arbetet har vi fördelat ansvaret för olika frågor mellan oss som du ser nedan. Har du några förslag, idéer eller behöver komma i kontakt med någon i styrelsen gå till fliken kontakt eller mejla till oss direkt här. Vi kollar mejlen flera gånger i veckan!

Styrelsen i en bostadsrättsförening

Styrelsen har ansvaret för det löpande arbetet i föreningen. Styrelsen  ansvarar  alltså för organisation och förvaltning av föreningens angelägenheter. Det innebär bl a  att styrelsen ska se till att  bokföringen och den övriga administrationen sköts och att föreningens fastighet och övrigt kapital förvaltas på ett bra sätt.

Styrelsen måste se till att det finns fastlagda rutiner för redovisningen och handhavandet av föreningens pengar och kontroll av detta. Det måste också finnas rutiner för uppföljning av att saker som beslutats på styrelsemötena och föreningsstämman verkligen har blivit utförda.

Givetvis behöver inte styrelsen utföra alla arbetsuppgifter själva men ansvaret ligger alltid på styrelsen. Det kan inte delegeras bort.

Man brukar säga att styrelseledamöter har fyra grundläggande plikter gentemot föreningen:

lydnadsplikt
vårdplikt
lojalitetsplikt
tystnadsplikt

Lydnadsplikt

Bostadsrättsföreningens styrelse måste rätta sig efter de instruktioner som föreningsstämman lämnar.  Styrelseledamöterna får inte utföra sådant som strider mot föreningslagen eller bostadsrättslagen eller mot bostadsrättsföreningens stadgar.

Vårdplikt

Vårdplikten innebär att styrelsen ansvarar för att föreningens fastighet sköts på ett bra sätt. En bostadsrättsförening förvaltar stora värden. Dessa får inte sättas på spel genom spekulationer. En säker avkastning måste prioriteras, även om den blir lägre än en riskfylld.

Lojalitetsplikt

Styrelseledamöterna ska vara lojala mot föreningen som helhet och ska inte tillvarata sina egna eller någon annans intressen i första hand. Detta gäller oavsett vem som har utsett styrelseledamoten.

Tystnadsplikt

Styrelseledamöterna har tystnadsplikt och kan bli skadeståndsskyldiga om de sprider uppgifter som kan vålla föreningen ekonomisk skada.