Kallelse till årsmöte

Du är välkommen till årsmöte i brf sjöstaden3 den 22 maj kl 18.30. Vi kommer att vara på Hotel Park Inn i Hammarby Sjöstad.

 

Dagordning

1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)

2. Val av ordförande på stämman

3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare

4. Fastställande av dagordningen

5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

7. Föredragning av styrelsens årsredovisning

8. Föredragning av revisionsberättelsen

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning

12. Beslut om arvoden

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

14. Val av revisor och suppleant

15. Ev val av valberedning

16. Övriga ärenden vilka angivits i kallelsen

-Motion om förbud mot grillning på balkongerna

Jag vill härmed motionera om ett förbud mot grillning på balkongerna.                           

Detta av tre av tunga skäl enligt nedan.

Miljö & hälsoaspekt

Att grilla direkt under en annan balkong är livsfarligt (Stockholms Brandförsvar).

När organiska material bränns bildas ämnen som smutsar ner och luktar illa. Tyvärr ökar då även risken för att du kan drabbas av astma eller lungcancer (Stockholms Stad).

Brand fara
Man får grilla på balkonger och gårdar under förutsättning att man har en tillfredställande släckutrustning i sin närhet (Stockholms Brandförsvar).

Trivsel/störning
Grillning förorsakar olägenheter för grannarna i form av os och lukt. Det kan betecknas som ”sanitär olägenhet” (Stockholms Brandförsvar).  

 Inget förbud finns inom Stockholms stad mot grillning på balkonger, men de myndigheter, organisationer, bostadsföretag och bostadsföreningar etc. som behandlat ämnet och som finns att tillgå på internet avråder bestämt från detta. Se utdrag nedan från citerade auktoriteter på området.

Att kunna vistas på balkongerna utan risk för att bli utsatt för livsfara och sanitär olägenhet borde vara en självklarhet i Hammarby Sjöstad som miljömässigt ska vara ett föredöme.

Med vänliga hälsningar

 Tommy Heurlin

Hammarby Allé 67

17. Årsstämman avslutas

Efter ordinarie stämma hålls ett informations- och diskussionsmöte om:

-Grind mot gård

-Underhåll och förändringar på gården

-Bredband Telia eller Öppet nät (extern representant från ZITIUS)

-Cyklar

Årsredovisning

Länk till årsredovisning räkenskapsår 2011 för brf Sjöstaden 3

 

One Response to Kallelse till årsmöte

  1. Måns 2012-06-10 at 20:12 #

    Skrevs det något mötesprotokoll får ni gärna publicera det, eller skicka ut till de som har sin e-post anmäld.

Lämna ett svar