Kameraövervakning i kretsloppsrum och garage

På grund av att dumpning av avfall som ej hör hemma i kretsloppsrummen sker i stor omfattning har styrelsen beslutat att installera kameror med inspelningsfunktion i dessa utrymmen. Styrelsens förhoppning är att kameraövervakningen kommer medföra att detta missbruk upphör.

Dessutom har en kamera satts upp i garaget. Denna är planerad att tas i drift när dess placering är slutligt fastställd, och när en överenskommelse träffats med brf Konvojen kring hantering av bildmaterial etc. Denna kamera har som syfte att stävja inbrott och stölder i garaget, vilket tidigare har förekommit.

Vid beslutet att installera kameror har en proportionalitetsbedömning gjorts utifrån personuppgiftslagens bestämmelser.

I denna bedömning har en avvägning gjorts avseende föreningens medlemmars behov av personlig integritet och behovet av att kretsloppsrummen används på avsett sätt. Till följd av att avfall felaktigt placerats i kretsloppsrummen har föreningen under 2012 haft merkostnader om närmare 60 000 kronor. Styrelsen har mot denna bakgrund gjort bedömningen att kretsloppsrummen behöver övervakas i syfte att stävja felaktig placering av avfall. Åtgärden bedöms som nödvändig och proportionell.

Det bildmaterial som finns i kamerorna i kretsloppsrummen får endast gås igenom av två medlemmar ur styrelsen i förening. Genomgång av bildmaterialet får endast ske i fall där avfall på ett uppenbart sätt felaktivt placerats i kretsloppsrummen. Syftet med genomgången ska då vara att söka identifiera den eller de som felaktigt placerat avfall i kretsloppsrummen.