Kallelse till årsstämma för Brf Sjöstaden 3

Onsdag den 5 maj klockan 19.00

Hotell Park Inn, Midskeppsgatan 6

Läs årsredovisningen som pdf här

Årsredovisning kommer även att sättas upp i ett exemplar på anslagstavlan i port B, Sjöfartsg. 11

Dagordning

 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden ( röstlängd)
 2. Val av ordföranden på stämman
 3. Anmälan av ordförandes val av sekreterare
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
 6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 8. Föredragning av revisionsberättelse
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning
 12. Beslut om arvoden
 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 14. Val av revisor och suppleanter
 15. Ev val av valberedning
 16. Övriga ärenden vilka angivits i kallelsen

Övrigt ärende till årsstämman: Stadgeändring av 9§, utöka antalet styrelse ledamöter från fem till sju.

Så här kommer ny 9§ i stadgarna att skrivas..

Styrelse

Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter. Samtliga väljs av föreningen på ordinarie stämma, två ledamöter väljs för tiden två år, resterande väljs för tiden till dess nästa ordinarie stämma hållits.

Med undantag för första styckets regel om att samtliga väljs av föreningen , gäller att under tiden intill ordinarie föreningsstämma som infaller närmast efter det slutfinansieringen av föreningens hus genomförts utses en ledamot och en suppleant av AB Bostadsgaranti och väljs övriga ledamöter och suppleanter av föreningen på AB Bostadsgaranti på ordinarie föreningsstämma. Ledamot och suppleant utsedd av AB bostadsgaranti behöver inte vara medlem i föreningen.

Slutfinansiering har skett när samtliga i den ekonomiska planen förutsedda fastighetslån utbetalats.

Övrigt ärende till årsstämman:

Diskussion kring hantering av hushållssopor och kretsloppsrum

No comments yet.

Lämna ett svar