Årsstämma 22 maj

Välkommen till ordinarie föreningsstämma 2014 för BRF Sjöstaden 3!

Tid: 22 maj kl. 19.00

Plats: Hotell Park Inn by Radisson, Midskeppsgatan 6

Dagordning

1.     Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)

2.     Val av ordförande på stämman

3.     Anmälan av ordförandens val av sekreterare

4.     Fastställande av dagordningen

5.     Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

6.     Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

7.     Föredragning av styrelsens årsredovisning

8.     Föredragning av revisionsberättelsen

9.     Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning

12. Beslut om arvoden

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

14. Val av revisor och suppleant

15. Val av valberedning

16.  Övriga ärenden

Styrelsens förslag till årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på anslagstavlor i alla trappuppgångar senast en vecka innan årsstämman.

Under övriga frågor finns utrymme för allmänna diskussioner och sammanställningen från vårens medlemsenkät kommer bland annat att gås igenom. Någon formell motion har dock inte kommit in till styrelsen.

Tveka inte att höra av dig om du har några funderingar eller är intresserad av att vara med i styrelsen eller nästa års valberedning. Kontaktformulär hittar du här och nuvarande styrelse ser du här.

 

Comments are closed.