Kallelse till årsstämma 2019

Välkommen till ordinarie föreningsstämma 2019 för Brf Sjöstaden 3!

Tid:
onsdag 8 maj, fika från kl. 18.30, stämman början kl. 19.00
Plats: Hotell Park Inn by Radisson, Midskeppsgatan 6

Dagordning

 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)
 2. Val av ordförande på stämman
 3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
 6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 8. Föredragning av revisionsberättelsen
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning
 12. Beslut om arvoden
 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 14.  Val av revisor och suppleant
 15. Val av valberedning

Årsredovisningen kommer att finnas på hemsidan i god tid före stämman. Informationen kommer att visas på skärm under stämman och kopieras inte upp med tanke på miljön.

Hör gärna av dig om du har några funderingar inför stämman eller är intresserad av att vara med i styrelsen eller nästa års valberedning.

Väl mött!
Styrelsen Brf Sjöstaden 3

Comments are closed.